Archive for the ‘ANSYS’ Category

Bài tập ANSYS nâng cao cho sinh viên và kỹ sư (Bài 2)

Posted by: Vũ Hoàng Hưng on Tháng Một 14, 2017

Hướng dẫn miễn phí phần mềm ANSYS cho sinh viên Thủy Lợi

Posted by: Vũ Hoàng Hưng on Tháng Một 14, 2017

Bài tập ANSYS nâng cao cho sinh viên và kỹ sư (Bài 1)

Posted by: Vũ Hoàng Hưng on Tháng Một 14, 2017

ANSYS: Ví dụ thực tế phân tích nứt dầm bê tông cốt thép

Posted by: Vũ Hoàng Hưng on Tháng Hai 7, 2012

ANSYS: Phân tích bê tông cốt thép ứng suất trước

Posted by: Vũ Hoàng Hưng on Tháng Tám 16, 2011

Ví dụ mô phỏng quá trình tiếp xúc trong ANSYS

Posted by: Vũ Hoàng Hưng on Tháng Bảy 31, 2011

Dòng thấm dưới đáy công trình thủy lợi

Posted by: Vũ Hoàng Hưng on Tháng Bảy 1, 2011

Mô phỏng tương tác giữa thể lỏng và kết cấu

Posted by: Vũ Hoàng Hưng on Tháng Sáu 27, 2011